Nieuws & Activiteiten

5G: een revolutie, maar waar leidt die naartoe?

5G: een revolutie, maar waar leidt die naartoe?

Het boekje "5G: een revolutie, maar waar leidt die naartoe?" is een bundeling van 12 artikelen
van Sylvia Slegers over straling en 5G.

Deze artikelen zijn in de periode januari - juni 2022 gepubliceerd in De Andere Krant.

Meer info/bestellen via www.opnaareenstralendetoekomst.nl >>

Beantwoording 5G-vragen van Huizer SGP-raadslid

SGP-raadslid Rob Bource heeft het college B&W en de gemeenteraad vragen voorgelegd over de (verdere) uitrol van 5G in Huizen (zie voor meer info het item hieronder).
De
beantwoording van de vragen was geagendeerd bij de commissie Sociaal Domein op 22 juni 2021. 

Op advies van Bource hebben wij tijdens die bijeenkomst spreektijd aangevraagd.

5G-vragen >>    Antwoorden >> 

Terugkijken >>   (het 5G-item duurt van 1:10:09 tot 1:56:41 min.)

Huizer raadslid zet 5G op de agenda van de commissie Sociaal Domein

Twee van de knelpunten: zendmast pal naast school voor speciaal onderwijs en antenne-cluster midden in winkelcentrum
Twee van de knelpunten: zendmast pal naast school voor speciaal onderwijs en antenne-cluster midden in winkelcentrum

Na afloop van onze inspreektijd op 6 april 2021 over lokaal antennebeleid (zie het item hieronder) stuurde Huizer SGP-raadslid Rob Bource ons een mail waarin hij aangaf "graag in gesprek te gaan over knelpunten in Huizen en mogelijkheden om daar wat aan te doen. Ik zou waar mogelijk wel wat sturing willen meegeven aan het college." Daar zijn we uiteraard direct op in gegaan.

De eerste afspraak vond plaats op vrijdag 30 april 2021. We hebben o.a. de amateur-metingen besproken die we vooraf verricht hadden op zeven lokaties in de buurt van twee antenne-lokaties (zie foto's): een zendmast op amper 16 meter afstand van een school voor speciaal basisonderwijs (SBO De Wijngaard) en een antenne-cluster op een gebouw midden in een drukbezocht winkelcentrum (Oostermeent). Ook hebben we een informatieve powerpoint presentatie vertoond.

Achteraf liet Bource ons laten weten het gesprek als "boeiend, inspirerend en leerzaam" ervaren te hebben en adviseerde hij ons een presentatie samen te stellen om naar het college B&W en de gemeenteraad te sturen. Op 4 juni 2021 volgde een tweede overlegmoment.


Vervolgens heeft Bource het college B&W en de Gemeenteraad Commissievragen over de (verdere) uitrol van 5G voorgelegd. Gooi- en Eemlander publiceerde er een artikel over.

Beantwoording van de Commissievragen zal plaatsvinden tijdens de vergadering van de commissie Sociaal Domein op 22 juni 2021. Op advies van Bource hebben wij voor die betreffende vergadering twee presentaties samengesteld en spreektijd voor burgers aangevraagd.

Presentatie voor Bource >>  Presentatie voor B&W en Raad >>

Commissievragen Bource >>  Artikel Gooi- en Eemlander >>

Presentatie 1 (22 juni 2021) >>  Presentatie  2 (22 juni 2021) >> 

Commissievergadering terugkijken (vanaf 1:10:09 min.) >>

Inspreektijd bij Commissie Sociaal Domein over lokaal antennebeleid

Inspreektijd bij Commissie Sociaal Domein over lokaal antennebeleid

Op dinsdag 6 april 2021 heeft Sylvia Slegers ingesproken bij de commissie Sociaal Domein in Huizen. Zij maakte daarbij van de gelegenheid gebruik om de commissie vijf vragen voor te leggen over het gemeentelijke antennebeleid dat Huizen van plan is op te stellen. 

Vijf vragen over antennebeleid >>

Het was niet zozeer de bedoeling om direct een antwoord op de vragen te krijgen, maar meer om ze alvast "in de week te leggen" en er op een later moment over door te praten. 

Inspreken terugkijken >> (vanaf 9:50 min.)

Feedback op Collegebesluit 5G op agenda Commissie Sociaal Domein

Feedback op Collegebesluit 5G op agenda Commissie Sociaal Domein

Op 2 maart 2021 heeft Sylvia Slegers gebruik gemaakt van vijf minuten spreekrecht voor burgers bij de vergadering van de Commissie Sociaal Domein in Huizen.
De vraag die daarbij centraal stond was: biedt het Collegebesluit Uitrol 5G, waarin besloten is het landelijk 5G-beleid te volgen, voldoende garantie voor onze gezondheid? Sylvia plaatste vijf kanttekeningen bij het Collegebesluit, gaf drie tips en overhandigde de voltallige commissie het boek "Straling van alle kanten bekeken". 
 
Boek "Straling van alle kanten bekeken" >>

Artikel in Nieuwsblad voor Huizen: onze reactie op het Collegebesluit

Op 31 december 2020 heeft de gemeente Huizen haar "Collegebesluit Uitrol 5G" bekend gemaakt. Het komt er in het kort op neer dat Huizen besloten heeft het landelijke beleid te volgen en in 2021 een lokaal Antennebeleid op te stellen. 

Collegebesluit Uitrol 5G >> (zie punt 8)

Nieuwsblad voor Huizen heeft ons n.a.v. het Collegebesluit Uitrol 5G om een reactie gevraagd en die verwerkt in het artikel "Gemeente volgt landelijk beleid voor uitrol 5G".

Lees het artikel >>

Deelname aan 5G-informatiebijeenkomst voor burgers

Deelname aan 5G-informatiebijeenkomst voor burgers

Een jaar later dan aanvankelijk gepland, heeft in Huizen op 19 januari 2021 de online 5G-informatiebijeenkomst voor burgers plaatsgevonden.

We hadden het totaal niet verwacht, maar we kregen zowaar een uitnodiging om tijdens deze bijeenkomst plaats te nemen aan de spreektafel. Daar hebben we uiteraard volmondig ‘JA’ op gezegd en daar hebben we absoluut geen spijt van!

Onze presentatie
* was getiteld: "5G, is dat wel zo'n goed idee?"


Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst centraal stonden waren:
- Wat is 5G? Wat heeft deze technologie ons te bieden?
- Wat weten we over de gevolgen van straling voor mens en natuur?
- Hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar?
- Wat betekent de uitrol van 5G voor plaatsing van antennes en glasvezel?

5G-informatiebijeenkomst* terugkijken >>

*Helaas deed er zich tijdens onze presentatie (te zien vanaf 23:53 min.) een technische storing voor. 
De 'ongeschonden' video van onze presentatie is hierboven ^ via Vimeo te bekijken.

Petitie aangeboden in vijf Gooise gemeenten

Petitie aangeboden in vijf Gooise gemeenten

Op 8, 9, 10 en 11 december 2020 hebben we onze petitie aangeboden in Weesp, Hilversum, Huizen, Wijdemeren en Gooise Meren.

De gemeenten Laren en Blaricum hebben nog niet op onze uitnodiging gereageerd, dus daar gaan we binnenkort nog even achteraan. De gemeenten Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg zullen de komende tijd een uitnodiging van ons ontvangen. Vandaar dat de petitie nog altijd ondertekend kan worden.

Petitie (ondertekenen kan nog steeds) >>

Wethouders Maarten Hoelscher (PvdA - Huizen) en Barbara Boudewijnse (Groen Links - Gooise Meren) waren bereid de petitie persoonlijk in ontvangst te nemen. In de overige gemeenten gebeurde dat online. In Weesp kregen we daarvoor de gelegenheid tijdens de vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB), in Hilversum konden we een individuele afspraak maken met VVD-wethouder Floris Voorink (hiervan is helaas geen opname beschikbaar) en in Wijdemeren vond de overhandiging plaats tijdens de Raadsvergadering.

Terugkijken Weesp >> (vanaf 30:26 min.) 

Terugkijken Wijdemeren >> (vanaf 14:36 min.)

Nieuwsblad voor Huizen publiceerde er het artikel "Actiegroep overhandigt petitie 5G aan wethouder Maarten Hoelscher" over.


Lees het artikel >>

Boek "Straling van alle kanten bekeken" overhandigd

Boek "Straling van alle kanten bekeken" overhandigd

In het kader van 'Decembermaand - Cadeau-maand' hebben we, gelijktijdig
met het aanbieden van de petitie, ook het boek "Straling van alle kanten bekeken" overhandigd in Weesp, Hilversum, Huizen, Wijdemeren en Gooise Meren.


Het boek is samengesteld door 
meer dan 30 wetenschappers en (ervarings)deskundigen van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN). Hoewel geschikt voor iedereen, is het boek vooral geschreven om politici en beleidsmakers inzicht te geven in de manier waarop kunstmatige straling impact heeft op mensen, dieren en planten. 

Boek "Straling van alle kanten bekeken" >>  WPEN >>

Video: presentatie tijdens Politieke Avond Gooise Meren

Video: presentatie tijdens Politieke Avond Gooise Meren

   
Op 14 september 2020 heeft Sylvia Slegers de presentatie 
"5G en straling, voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf" gegeven tijdens een Politieke Avond van gemeente Gooise Meren. In deze presentatie bracht Sylvia de desastreuze gevolgen van straling voor het ecosysteem onder de aandacht.

Elze van Hamelen vertoonde de 
powerpoint "Chemie en voorzorg, lessen voor 5G"

Powerpoint "Chemie en voorzorg, lessen voor 5G" >>    


Gevolgen voor flora & fauna op agenda van Commissie Sociaal Domein

Gevolgen voor flora & fauna op agenda van Commissie Sociaal Domein

Op 18 mei 2020 heeft Sylvia Slegers ingesproken bij de Commissie Sociaal Domein in Huizen waarbij ze, met de powerpoint-presentatie "Voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf" opriep om, alvorens over te gaan tot de uitrol van 5G, nul- en vervolgmetingen uit te voeren om de volksgezondheid, de bio-diversiteit en de conditie van het ecosysteem in kaart te brengen en te monitoren. 

In de presentatie bracht Sylvia drie thema’s gecombineerd onder de aandacht: 
een Australisch biodiversiteit-onderzoek
de brochure "Voorstel Nulmeting 5G Culemborg" en het boek "Elektrisch Ecosysteem".

Terugkijken presentatie >> (5 min.)   Australisch biodiversiteit-onderzoek >>     

Brochure Nulmeting 5G Culemborg >>  Boek Elektrisch Ecosysteem >>   

Actiegroep brengt gevolgen straling op ecosysteem onder de aandacht bij gemeente >>


REACTIES VANUIT DE COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN

Na afloop gaven de leden van de commissie unaniem aan hetgeen Sylvia ter sprake gebracht had ter kennisgeving aan te willen nemen en vroeg PvdA-raadslid Vreedeveld of de Commissie Sociaal Domein het Australische onderzoek toegestuurd kon krijgen. Dat is inmiddels gebeurd.

Om het kader te schetsen waarbinnen dit onderzoek ter sprake kwam, heeft de commissie eveneens de vertoonde powerpoint-presentatie, de brochure Voorstel Nulmeting Culemborg en de bijbehorende brief "Voorstel Nulmeting 5G" toegestuurd gekregen (met het verzoek daar vóór 7 juni 2020 op te reageren - dat is helaas niet gebeurd....). De twee laatst genoemde documenten zijn, voorafgaand aan het inspreken, tevens rechtstreeks overhandigd aan PvdA-wethouder Hoelscher, die 5G in zijn portefeuille heeft.

Powerpoint-presentatie >>   Brief "Voorstel nulmeting 5G" >>  


HET VERVOLG

Enkele dagen na het inspreken ontvingen we een uitnodiging om deel te nemen aan de fractie vergadering van de Christen Unie. Tijdens die vergadering is nader ingegaan op het voorstel nulmeting. De fractie-voorzitter deed daarbij de toezegging er in augustus 2020 bij ons op terug te komen, maar ook dat is helaas niet gebeurd.... 


Op 16 en 25 juni en 1 juli 2020 heeft Sylvia Slegers deze presentatie ook gegeven via online inspreekrondes in respectievelijk Blaricum* (vergadering Rondetafelgesprek), Wijdemeren* (vergadering Digitale Commissie BM) en Weesp (vergadering Commissie AZM). Ook deze gemeenten hebben de brief "Voorstel Nulmeting 5G" ontvangen maar ook zij hebben daar verder geen vervolgacties op ondernomen.

Terugkijken Blaricum* >> (vanaf 6:20 min.)  

Terugkijken Wijdemeren* >> (vanaf  30:10 min.) 

Terugkijken Weesp >> (vanaf 0:05 min.)   

*Tijdens deze vergadering lukte het helaas niet om de powerpoint-presentatie "Voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf" online te delen.                         

Interview over risico's van straling voor mensen + flora en fauna

   
Op 14 mei 2021 was Sylvia Slegers te gast bij
NieuweTijd Live waar ze de risico's van straling 
voor mensen + flora en fauna onder de aandacht bracht. 

Het beeld is wat wazig,
maar de boodschap is glashelder! Brief aan Tweede Kamer: "Tekent ú voor een stralende toekomst?"

Brief aan Tweede Kamer: "Tekent ú voor een stralende toekomst?"

Op 12 februari 2021 hebben we een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin we aandacht vragen voor de, in vele wetenschappelijke onderzoeken vastgestelde, gevolgen van straling voor dieren, planten en het hele eco-systeem.
De nieuwe Tweede Kamerleden hebben op 21 april een vergelijkbare brief ontvangen.


In de brief verwijzen we ook naar de video "Stralingsrisico's: een blik op de gevolgen voor het eco-systeem" (21 min.) die we in december 2020 gemaakt hebben.


Lees de brief >>   Bekijk de video >>

Lezing "Stralingsrisico's: een blik op de gevolgen voor het eco-systeem."

Lezing "Stralingsrisico

Tijdens het symposium "Straling van alle kanten bekeken" van Stichting Stop5GNL op 19 december 2020 heeft Sylvia Slegers een lezing gegeven op basis van de video "Stralingsrisico's: een blik op de gevolgen voor het eco-systeem". 

Lezing >> (50 min.) 

Video >> (20 min.)


Symposium >> (221 min.) 

Video: "Vandaag de bij, morgen wij? Hoe kleine beestjes een groot verschil maken."

Video: "Vandaag de bij, morgen wij? Hoe kleine beestjes een groot verschil maken."

Zie ook de column "Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten - Toeval? Of is er meer aan de hand?" van gemeenteraadslid Louis van der Kallen, met een naschrift van Sylvia Slegers.

Lees de column >>

Risico's van straling en 5G op agenda van Commissie Sociaal Domein

Risico

Op 15 oktober 2019 heeft Sylvia Slegers tijdens
de vergadering van de Commissie Sociaal Domein in Huizen
gebruik gemaakt van vijf minuten spreektijd voor burgers.


Lees de gesproken tekst >>


REACTIES VANUIT DE COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN


De PvdA liet na afloop van Sylvia’s betoog weten “onder de indruk” te zijn en het “best een zorgelijke ontwikkeling” te vinden.

Leefbaar Huizen gaf o.a. aan het goed te vinden dat het college de zorgen deelt van de verontruste briefschrijvers en het CDA informeerde naar de mogelijkheid om inwoners meer informatie te gaan geven over de gezondheidsaspecten.


PvdA wethouder Hoelscher, die 5G in zijn portefeuille heeft, sprak duidelijke taal:

“(…) het gaat over de gezondheid van ónze inwoners.
En hoewel de Rijksoverheid doet voorkomen (…) dat wij dingen hebben uit te voeren, denken wij daar toch anders over. Het gaat over ónze inwoners, dus we gaan erover.”

“(…) u kunt er vanuit gaan dat we dit buitengewoon serieus nemen en ook de terechte zorg die de inspreekster naar voren heeft gebracht van dat regeren vooruit zien is en dat we niet straks achteraf moeten constateren “hadden we toen maar wat beter ons best gedaan en hadden we toen maar wat meer onze kont tegen de bestuurlijke krib gegooid.” We willen gewoon aan de voorkant duidelijkheid hebben daarover. En inwoners van Huizen hebben daar recht op.”

“(…) Het gaat hier om iets zéér elementairs, en dat is namelijk een gezonde leefomgeving. En we zijn niet honderdduizenden euro’s aan het investeren omdat het internet een beetje sneller moet, want dáár hebben we het over, om dát te grabbel te gooien.”

Video + artikel: interview studenten School voor Journalistiek

Op 1 december 2020 heeft Sylvia Slegers
-op uitnodiging- een interview gehad met
tweedejaars studenten aan de School voor 
Journalistiek (Hogeschool van Utrecht).

Student Rick Wenink schreef er het artikel
"Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee blijft strijden" over.

De video en artikel zijn helaas door de School voor Journalistiek zonder opgaaf van reden van internet verwijderd.  Censuur?

Lees het artikel >>         

Artikelen in Gooi- en Eemlander

Artikelen in Gooi- en Eemlander

Op 4 juni 2020 verscheen het artikel "Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee! zoekt steun van BN'ers. Na uitspraak rechter wendt actiegroep zich nu tot gemeenten".

Lees het artikel >> 

Op 22 januari 2020 stond er een uitgebreid interview met Sylvia Slegers in De Gooi- en Eemlander: 
Wij worden als proefdieren gebruikt’

Lees het artikel >>  

PDF van het artikel >>

Interviews Radio NH Gooi

Interviews Radio NH Gooi

Op 25 mei 2019 was er een interview over onze actiegroep bij NH Gooi Radio (de lokale omroep voor Huizen, Laren en Eemnes). Hierin werd Rob Verboog (oprichter van SOS-Straling) geïnterviewd door presentatoren Bea Kuijs en Mischa Spelt.

Centraal in het interview stonden 5G en de gezondheidsrisico’s van straling. 


Terugluisteren 25 mei 2019 >> (12 min.) 
SOS-Straling >>

Radio NH Gooi heeft ons n.a.v. het verschijnen van ons persbericht m.b.t. de zendmastbranden op 18 april 2020 wederom uitgenodigd voor een interview.

Terugluisteren 18 april 2020 >> (10 min.) 

Persbericht n.a.v. zendmastbranden

Persbericht n.a.v. zendmastbranden

Op 12 april 2020 hebben we een persbericht verstuurd waarin wij ons distantiëren van de zendmast-branden.

GooisNieuws.nl en De Gooi- en Eemlander publiceerden er beide een artikel over: "Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee op zendmast-branden" en
"Actiegroep '5G, Het Gooi zegt Nee' distantieert zich van brandstichtingen:
wij weten niet wie de daders zijn" 


Lees ons persbericht >>   

Artikel GooisNieuws >>  

Artikel Gooi- en Eemlander (voor abonnees) >>   

Artikel Gooi- en Eemlander (PDF) >>

Brief & brochure naar huisartsen Gooi- en Vechtstreek

Op 1 november 2019 viel er bij alle huisartsenpraktijken in Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg en Weesp een envelop op de mat met daarin een brief en onze brochure “Vraagtekens bij 5G: privacy en gezondheid. Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen”. 

Lees de brief >>   Brochure downloaden >> 

Brandbrief naar Den Haag

Brandbrief naar Den Haag

Op 1 augustus 2019 hebben we als actiegroep de brief
"5G is niet rijp voor besluitvorming" naar Den Haag gestuurd.
In deze brief hebben wij het kabinet en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer met klem verzocht om de door ons aangeleverde informatie zorgvuldig te bestuderen en serieus mee te laten wegen in de besluitvorming omtrent de eventuele uitrol van het 5G-netwerk in Nederland.


Lees de brief >>

Brochure 'Vraagtekens bij 5G - privacy en gezondheid'

Brochure


In juli 2019 hebben we een brochure samengesteld
met een aantal belangrijke feiten op een rijtje
en een aantal tips om uzelf en uw kinderen
tegen straling te beschermen:

"Vraagtekens bij 5G - privacy en gezondheid.
Wat de landelijke overheid en telecomproviders u niet vertellen"
Brochure downloaden >>