Wie we zijn & Wat we willen

"Twijfel nooit aan het feit dat een kleine groep bedachtzame en toegewijde burgers de wereld kan veranderen.
Het zijn in feite de enigen die dat ooit gekund hebben."
Margaret Mead - antropoloog

Wie we zijn

Wie we zijn

Wij, Sylvia Slegers, Ayna Siem en Maarten Nederhorst, zijn bezorgde en stralingsbewuste inwoners van Gooi- en Vechtstreek die het een verontrustende ontwikkeling vinden dat de Nederlandse overheid het 5G-netwerk uitgerold heeft zonder dat er onafhankelijk onderzoek is verricht naar de gezondheidsrisico's en de gevolgen voor flora en fauna.

Dit terwijl er al jaren vele onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken zijn die aangeven dat 2G, 3G, 4G, wifi e.d. ernstige schadelijke effecten kunnen hebben.

Bovendien was de uitrol van 5G al van start gegaan toen het rapport "5G en Gezondheid" van de Gezondheidsraad nog niet eens verschenen was! 


Geen enkele wetenschapper noch de overheid, zelfs geen Telecombedrijf kan garanderen dat de toenemende draadloze technieken veilig zijn. Onderzoeken uitgevoerd in opdracht van en betaald door de industrie zijn helaas zelden objectief. Tegelijkertijd luiden steeds meer onafhankelijke wetenschappers en artsen de noodklok over straling èn 5G. 

Moeten we maar afwachten tot er onomkeerbare schade is aangericht? Nemen we dus maar
het risico dat wijzelf, onze kinderen en kleinkinderen en het ecosysteem worden blootgesteld
aan iets waarvan de (gezondheids)risico's onzeker zijn?

Wij vinden van niet en daarom hebben we in april 2019 deze actiegroep opgericht. 
Onze lokale achterban bestaat momenteel uit zo'n 500 mensen en we maken deel uit
van een landelijk netwerk van ruim 50.000 mensen en meer dan 60 stralingsbewuste groepen.

Overzicht stralingsbewuste groepen in Nederland >>

Daarnaast is Sylvia Slegers bestuurslid van Stichting Stop5GNL en aangesloten bij de klankbordgroepen van het Wetenschappelijk Platform Elektromagnetische Velden Nederland (WPEN) en het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit (Platform GDC). Sinds januari 2021 schrijft zij met regelmaat artikelen over straling en 5G voor De Andere Krant. Twaalf van die artikelen zijn gebundeld in het boekje "5G: een revolutie, maar waar leidt die naartoe?"  (zie www.opnaareenstralendetoekomst.nl)

Stichting Stop5GNL >>  WPEN >>  Platform GDC >>


Wat we willen

Wat we willen

Wij zijn niet tegen technologische vooruitgang, we zijn vóór de ontwikkeling van veilige en duurzame technologie. We zijn wèl tegen het in brand steken van zendmasten en vinden het in alle gevallen verstandiger om via de legale wegen te proberen ons recht te halen.

We zetten ons er op allerlei manieren voor in om het bewustzijn van burgers en politici rondom de risico's van straling te vergroten en de bestuurders van Gooi- en Vechtstreek ertoe te bewegen het Voorzorgsprincipetoe te passen. 


Daarbij valt o.a. te denken aan
:

 • De (verdere) uitrol van 5G staken tot onafhankelijke wetenschappers de risico's in kaart gebracht hebben. Ook met het oog op de lange termijn.

 • Het inrichten van voldoende blijvend stralingsarme gebieden (witte zones) voor mensen met gezondheidsklachten door straling

 • Het pleiten bij de landelijke politiek voor de mogelijkheid om lokaal een lagere/strengere blootstellingslimiet te hanteren en eigen beleidsruimte

 • Het verlagen van de huidige lokale blootstellingslimiet conform Resolutie 12608 van de Raad van Europa

 • Het instellen van een advies- en informatiepunt voor mensen met vragen over straling en aan straling gerelateerde gezondheidsklachten

 • Het uitvoeren van nul- en vervolgmetingen m.b.t. de huidige stralingsrealiteit in relatie tot de volksgezondheid, biodiversiteit en het ecosysteem

 • Het voeren van een maatschappelijk debat, het organiseren van ronde tafel bijeenkomsten en het opstellen van een eigen, lokaal antennebeleid waarin o.a. vastgelegd wordt dat er geen antennes geplaatst mogen worden in de buurt van scholen, zieken-/verpleeghuizen en natuurgebieden en dat bewoners een stem dienen te krijgen in de besluitvormingsprocedure m.b.t. de plaatsing van antennes

  Nieuws & Activiteiten >>   Archief Nieuwsbrieven 2019 - 2021 >>

  * Het Voorzorgsprincipe is een juridische en politieke richtlijn die bij wet is vastgelegd.
  Het Voorzorgsprincipe houdt in dat nieuwe technologieën niet zonder voorzorgen
  mogen 
  worden toegepast als ze mogelijk risico’s voor het milieu of de gezondheid opleveren,

  zelfs als wetenschappelijk onderzoek die risico’s (nog) niet met 100% zekerheid heeft vastgesteld.